Klachtenprocedure

Wat kunt u doen als u een klacht heeft?

U vindt dat er iets niet goed gaat. U bent niet tevreden. U kunt het probleem zelf proberen op te lossen door het te bespreken met de coach, begeleider of leidinggevende. Bent u ook hier niet tevreden over? Dan kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris

Wie kan een klacht indienen?

Als cliënt van Saaam Zorg kunt u natuurlijk altijd zelf een klacht indienen. Als u niet zelf kunt of wilt klagen, dan kunnen anderen dat namens u doen. Dat mogen de volgende personen zijn:

1. De vertegenwoordiger van de cliënt.

2. een naast staande van de cliënt (iemand die als nauw betrokkene bekend is met de situatie van de cliënt en die te goeder trouw de belangen van de cliënt wil behandelen).

3. een nabestaande van de cliënt.

Hoe en bij wie kan een klacht worden ingediend?

Klachten kunnen zowel schriftelijk, via e-mail (klachtenfunctionaris@saaamzorg.nl), telefonisch en mondeling worden ingediend. Neem hiervoor contact op met Saaam Zorg via de contactgegevens op deze website. Een schriftelijke klacht stuurt u aan de klachtenfunctionaris.

Het postadres is:

Saaam Zorg
t.a.v. klachtenfunctionaris
Postbus 9713
1006 GE Amsterdam

Hoe wordt een klacht afgehandeld?

1. De klachtenfunctionaris bespreekt de klacht van een cliënt of diens vertegenwoordiger bij voorkeur met de persoon op wie de klacht betrekking heeft en daarna met de direct leidinggevende en vervolgens, indien geen oplossing bereikt wordt, verder in de lijn.

2. Op basis van de bevindingen van de klachtenfunctionaris wordt een proces ingezet waarbij afspraken voor een verbetertraject schriftelijk worden vastgelegd.

3. Een klacht dient in principe binnen een periode van 6 weken te zijn afgehandeld. In overleg met de klager kan deze termijn met 4 weken worden verlengd.

4. Iedere klacht wordt schriftelijk afgesloten. De klager ontvangt daarvoor een (standaard) bericht. Een kopie het bericht wordt bewaard en aan de directie gestuurd.

5. Al naar gelang de aard van de klacht belt de klachtenfunctionaris maximaal zes weken na het afsluiten van het dossier de klager om na te vragen of de klacht daadwerkelijk is verholpen en de gemaakte afspraken nagekomen worden.

Bent u niet tevreden over de afhandeling van uw klacht?

Als u niet tevreden bent over de afwikkeling van de klacht, kunt u dit bespreken met de klachtenfunctionaris. Lukt het niet uw klacht naar tevredenheid op te lossen dan kunt u uw klacht aanbieden aan de Geschillencommissie Zorg. Saaam Zorg is hier namelijk bij aangesloten om op een onafhankelijke manier klachten op te lossen. U kunt altijd contact opnemen met de Geschillencommissie Zorg. Kijk op de voor meer informatie.

De klachtenfunctionaris van Saaam Zorg kan u hierbij ondersteunen.

Hoe werkt de Geschillencommissie Zorg?

Voor de procedure om een klacht in te dienen bij de Geschillencommissie verwijzen wij u naar De Geschillencommissie KPZ – Klachtenportaal Zorg. Als de Geschillencommissie uitspraak doet over een klacht dan geldt deze uitspraak voor cliënt en voor Saaam Zorg. De uitspraak moet altijd worden nagekomen. In de uitspraak staat aan welke regels cliënt en Saaam Zorg zich moeten houden.

Ik wil een klacht indienen